Regulamin

 § 1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.secondhanddandy.pl (zwany dalej: Sklepem), jest prowadzony przez Secondhand Dandy Dawid Tymiński (NIP: 8842658075).
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres do korespondencji: ul. opoczyńska 14/31 54-034 Wrocław;
  • adres poczty elektronicznej: sklep@secondhanddandy.pl
  • telefon kontaktowy: 721 764 766 (czynny w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze)
  • adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Paczkomat Wro46M - https://inpost.pl/paczkomat-wroclaw-wro46m-rajska-paczkomaty-dolnoslaskie
   adres do wysłania reklamowanego towaru: Paczkomat Wro46M - https://inpost.pl/paczkomat-wroclaw-wro46m-rajska-paczkomaty-dolnoslaskie
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian zgodnie z regulaminem promocji.
 7. Do złożenia zamówienia w sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. Korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez przedsiębiorczynię prowadzącą Sklep roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

 

§ 2
Transakcja

 

 1. Zamówienia w sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku płatności kartą Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji / zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Sprzedający potwierdzi Kupującemu mailowo zawarcie umowy na odległość w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 

§ 3
Płatność

 

 1. W sklepie istnieje możliwość płatności przelewem na konto bankowe.
 2. Przelanie pieniędzy jest możliwe za pomocą kart płatniczych, przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Informujemy o obsłudze wszystkich rodzajów kart, którymi można realizować płatność (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wysyłki towaru w jego imieniu.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

§ 4
Dostawa

 

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu i wynosi 48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu. Maksymalny czas potwierdzenia wysyłki wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 5. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

 

§ 5
Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. Prawo to posiada także przedsiębiorca dokonujący zakupu nie związanego z prowadzoną przez niego działalnością zawodową.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres sklep@secondhanddandy.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 10. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Dawid Tymiński wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 11. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§ 6
Reklamacje i zwroty

 

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres sklep@secondhanddandy.pl. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres sklep@secondhanddandy.pl.


§ 7
Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Dawid Tymiński danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Dawid Tymiński informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Dawid Tymiński dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 3. Sklep szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://sklep.secondhanddandy.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 4. Dawid Tymiński informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Dawid Tymiński dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://sklep.secondhanddandy/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem korespondencyjnym Sprzedającego

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl